Toepasselijkheid

1. Onderstaande voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Annulering

2. Indien een opdracht wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbare kosten te vergoeden.

Toepasselijk recht

3. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

Betaling

4a. Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor het geval zaken worden afgeleverd, dient ter plaatse contant te worden betaald.

4b. Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de podotherapeut de patiënt een rappel/sommatie zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen. De patiënt is alsdan een bedrag ad € 20,00 verschuldigd wegens de extra administratieve werkzaamheden.

4c. De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van € 34,03 exclusief b.t.w.

4d. Bij een meerwerk-opdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.